เวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:0:0 Hrs.
เวลาฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 36/200


Link สำหรับเชื่อมสัญญาณ: https://radio10.plathong.net/7098/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: http://radio10.plathong.net:7098